Rotterdamse Darts Organisatie - Competitie (2024)

Wedstrijdreglement Play-offs

(Laatst gewijzigd: 5 januari 2016

Artikel 1: Algemeen

1.1. De Rotterdams Darts Organisatie, hierna te noemen RDO, organiseert ieder speeljaar de RDO Single Play-offs.

1.2. De reglementen worden vastgesteld door het bestuur van de RDO. Het bestuur kan de reglementen evalueren en aanpassen zonder hierover de leden c.q. de deelnemers te raadplegen.

1.3. Het RDO bestuur publiceert het reglement en eventuele wijzigingen daarin op de internetsite van de RDO: www.rdodarts.nl.

Artikel 2: Organisatie van de RDO Single Play-offs

2.1. De praktische organisatie van de RDO Single Play-offs is in handen van de door het RDO bestuur aangestelde toernooileiding.

2.2. De RDO Single Play-offs worden gehouden na de wintercompetitie, maar voor het Rotterdamse kampioenschap.

2.3. De toernooileiding is verantwoordelijk voor:

 • Het vaststellen van speeldata;
 • Het regelen van speellocaties;
 • Het uitnodigen van de spelers;
 • Het organiseren van de toernooien;
 • Het verwerken en publiceren van de uitslagen en standen;
 • Het handelen in overeenstemming met deze reglementen en waar nodig handelend op te treden om een toernooi op normale wijze door te laten gaan.

2.4. De uitslagen worden gepubliceerd op de internetsite van de RDO: www.rdodarts.nl.

Artikel 3: Speellocaties

3.1. Speellocaties dienen op de toernooidag te beschikken over minimaal 8 dartsbanen, die voldoen aan artikel 16 uit het wedstrijdreglement van de RDO.

3.2. De wedstrijdleiding dient op de toernooidag te kunnen beschikken over een degelijke geluidsinstallatie met microfoon.

3.3. De zaal moet bij een avondtoernooi voor 19:00 uur en bij een middagtoernooi voor 11:30 uur speelklaar zijn, zodat deelnemers vanaf deze tijdstippen kunnen ingooien.

3.4. De speellokalen dragen zorg voor alle materialen die noodzakelijk zijn voor een vlotte doorgang van het toernooi (borden, schrijfborden, stiften, borstels of doeken, reservemateriaal).

Artikel 4: Deelname en Inschrijving

4.1. De RDO Single Play-offs is een gesloten competitie. Deelname is voorbehouden aan geïnviteerde RDO-leden.

4.2. Tijdens de wintercompetitie worden de singlepercentages gepubliceerd op de website van de RDO. Om in aanmerking te komen voor de eindklassering van reguliere competitie, moet een minimaal aantal singles gespeeld zijn:

 • Minimaal 17 singles in divisies met 14 teams;
 • Minimaal 16 singles in divisies met 13 teams;
 • Minimaal 15 singles in divisies met 12 teams.

4.2.1.De eindklassering van de reguliere competitie wordt als volgt opgemaakt:

 1. Op basis van winstpercentage
 2. Bij een gelijk winstpercentage: op basis van gespeelde wedstrijden
 3. Bij wederom een gelijke stand: een gedeelde plaats.

4.3.Plaatsing voor de RDO Single Play-offs geschied per divisie.

4.3.1. De toernooileiding nodigt spelers uit om deel te nemen aan de RDO Single Play-offs op basis van hun eindklassering in de reguliere competitie. Dit gebeurt op basis van onderstaand schema:

Uitnodigingscriteria Single Play-offs
DivisieEindklassering
Ere- en 1e divisie1e t/m 16e plaats
2e t/m 5e divisie1e t/m 8e plaats

4.3.2. Mocht er in de ere- of 1e divisie een gedeelde 16e plaats zijn, dan worden alle desbetreffende spelers uitgenodigd voor de RDO Single Play-offs. Hetzelfde geldt voor een gedeelde 8e plaats is in de 2e-, 3e-, 4e- en 5e divisie.

4.4. Spelers dienen zich persoonlijk aan te melden voor 19:29 uur indien het toernooi ’s avonds plaats vindt en voor 11:59 uur indien het toernooi ’s middags plaats vindt. Aanmelding na deze tijd is niet mogelijk.

4.5. Deelnemers die door omstandigheden niet in staat zijn zich tijdig aan te melden dienen telefonisch contact op te nemen met de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding besluit of de speler alsnog deel kan nemen aan het toernooi. Spelers die zich telefonisch hebben aangemeld bij de wedstrijdleiding dienen zich bij binnenkomst direct te melden bij de wedstrijdleiding en dienen als het schema hierom vraagt onmiddellijk, dus zonder verdere voorbereidingen, hun partij te spelen.

Artikel 5 Speelsysteem RDO Single Play-offs

5.1. Voor iedere divisie (ere, 1e, 2e, 3e, 4e en 5e divisie) worden Play-offs op verschillende dagen georganiseerd. De Play-offs bestaan uit de volgende fasen: de Poulefase, de Knock-outfase en Divisiefinalen.

5.1.1. Spelers worden bij het starten van de poulefase ingedeeld in een poule op basis van zijn eindklassering in de reguliere competitie (‘seeding’).

5.1.2. De eindstand in een poule wordt bepaald d.m.v. de volgende criteria (in volgorde van belang):

 • Het aantal gewonnen wedstrijden;
 • Het onderling resultaat;
 • Het aantal gewonnen legs;
 • Het saldo van gewonnen en verloren legs.

Indien deelnemers op basis van deze criteria gelijk geëindigd zijn, dan spelen zij 1 leg 501, waarbij iedere speler de leg dient uit te gooien. Om te bepalen wie er begint, dient er 'om de bull' gegooid te worden. De volgorde waarin uitgegooid wordt, bepaald de stand in de poule.5.2.2. Na de poulefase plaatsen de nummers 1 en 2 zich voor de winnaarsronde in de Knock-outfase. De overige spelers plaatsen zich voor de verliezersronde. Er wordt gespeeld volgens een z.g.n. bracket-systeem. Dit houdt in dat voor elke plaats wordt gespeeld (1 t/m 8 of 1 t/m 16).

Er kunnen maximaal 8 of 16 deelnemers aan de Knock-outfase deelnemen (afhankelijk van de divisie, zie art. 4.3.1). Indien er meer dan het maximale aantal spelers meedoen in de poulefase (dit kan indien er sprake is van een gedeelde 8e of een gedeelde 16e plaats in de reguliere competitie), dan worden de spelers met het slechtste resultaat in de poulefase uitgesloten. Na het spelen van de Knock-outfase zijn de nummers 1 t/m 16, dan wel 1 t/m 8 per divisie bekend.

5.2.3. Na de knock-outfase worden er divisiefinalen gespeeld volgens het onderstaand schema. Dit is om de 1e en 2e plaats voor de gehele divisie te bepalen.

Divisiefinalen
DivisieFinalepartij
Eren.v.t.
1e1e Plaats uit divisie A - 1e Plaats uit divisie B
2e, 3e, 4e en 5e1e Plaats uit divisie A - 1e Plaats uit divisie B
1e Plaats uit divisie C - 1e Plaats uit divisie D
Winnaar (1e Plaats uit divisie A - 1e Plaats uit divisie B) - Winnaar (1e Plaats uit divisie C - 1e Plaats uit divisie D)

Artikel 6 Speltypen

6.1. Om te bepalen wie de partij mag beginnen, dient er getost te worden.

6.2. Als er een beslissende leg nodig is om de partij te beslissen dient er ‘om de bull’ gegooid te worden.

6.3. De volgende speltypen worden gespeeld:

Speltypen
DivisiePoule- en Knock-outfaseHalve Finale en Finale Knock-outfase en Divisiefinalen
Ere501 best of 7 legs501 best of 9 legs
1e, 2e501 best of 5 legs501 best of 7 legs
3e, 4e, 5e501 best of 3 legs501 best of 5 legs

Artikel 7: RDO Overall Single Play-offs

7.1. De RDO organiseert aparte play-offs waarbij de nummers 1 en 2 van de overall divisies, ‘de divisiefinalisten’, tegen elkaar spelen.

7.2. De Overall Play-offs bestaan uit een poulefase gevolgd door finalen. Spelers worden ingedeeld in twee poules op basis van hun positie in de Play-offs (‘seeding’).

7.3. De spelers die op de 1e of 2e plaats van iedere poule eindigen, plaatsen zich voor de kruisfinalen. Dit gebeurd volgens onderstaand schema:

Kruisfinalen
Kruisfinale 11e Plaats uit poule A - 2e Plaats uit poule B
Kruisfinale 22e Plaats uit poule A - 1e Plaats uit poule B

Finale
Winnaar Kruisfinale 1 - Winnaar Kruisfinale 2

7.4. De volgende speltypen worden gespeeld tijdens de Overall Single Play-offs:

Speltypen Overall Single Play-offs
OnderdeelSpeltype
Poulefase501 best of 7 legs
Kruisfinalen501 best of 9 legs
Finale501 best of 3 sets, best of 5 legs

Artikel 8: Prijzen RDO Single Play-offs

8.1. Alle deelnemers aan de RDO Single Play-offs krijgen een oorkonde.

8.2. Bij alle RDO Single Play-offs is er per divisie een beker voor de 1e, 2e en 3e plaats.

8.3. Er is een beker voor de divisiekampioen uit de Ere-, 1e-, 2e-, 3e- en 4e divisie.

8.4. Er is een wisselbeker voor de Overall kampioen.

8.5. Er is één beker voor de hoogste finish van alle RDO Single Play-offs.

8.6. De oorkonden worden uitgereikt op de avond zelf, direct na de divisiefinale.

8.7. De bekers worden uitgereikt op de prijsuitreiking van de RDO wintercompetitie.

Artikel 9: Scheidsrechter/Schrijver

9.1. De wedstrijdleiding bepaalt voor alle wedstrijden wie er schrijft. Hierop is geen beroep mogelijk. Het uitgangspunt is dat iedereen even vaak schrijft.

Artikel 10: Gedragsregels

10.1. Een speler wordt op zijn gedrag gewezen als de wedstrijdleiding van oordeel is dat de speler zich misdraagt, aanstoot geeft of niet in staat is om de dartssport op een fatsoenlijke en veilige wijze te beoefenen. Hij kan van verdere deelname aan het toernooi en/of toekomstige toernooien worden uitgesloten.

10.2. Tijdens de wedstrijd is het voor de spelers en de schrijver niet toegestaan te roken, eten of te drinken.

Artikel 11. Slotbepaling

11.1. Op de RDO Single Play-offs zijn de artikelen 4, 7, 18 en 23 van het wedstrijdreglement van de RDO van toepassing, evenals artikelen die naar het oordeel van het Bestuur in voorkomende gevallen relevant zijn.

11.2. De toernooileiding is aangesteld door het bestuur en heeft de absolute leiding. Bij geschillen is de uitspraak van de toernooileiding bindend.

11.3. Klachten over de toernooivoortgang en toernooileiding kunnen alleen schriftelijk bij het RDO-bestuur ingediend worden. Ook klachten van de toernooileiding over spelers kunnen alleen schriftelijk worden ingediend.

11.4. Klachten die niet schriftelijk bij het RDO-bestuur worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

11.5. Daar waar de reglementen niet in voorzien, zijn de regels van de NDB van kracht. Voorzien ook deze regels niet, dan rust de eindbeslissing bij het Bestuur. Het Bestuur zal in gevallen zoals bedoeld in dit artikel de Geschillencommissie om advies vragen.

11.6. Alle door het Bestuur genomen maatregelen zijn bindend. Wanneer daar aanleiding toe is, kan het Bestuur dit reglement aanpassen.

11.7. Daar waar in dit reglement ‘speler’ wordt genoemd, dient in voorkomende gevallen ‘speelster’ gelezen te worden. Dit geldt ook voor overige mannelijke verwijzingen.

Rotterdamse Darts Organisatie - Competitie (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated:

Views: 5436

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.